اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پیگیری موضوعات فنی

برای دریافت اطلاعات و یا بررسی مشکلات فنی خود از این بخش استفاده نمایید.

 سفارش، تمدید و پیگیری موضوعات مالی

برای بررسی مشکلات مالی، درخواست یا پیگیری فاکتور، درخواست تمدید، ارتقا یا سفارش سرویس از این بخش استفاده نمایید.